2023-ம் ஆண்டுக்கான மே பதினேழு இயக்கத்தின் தமிழ்த்தேசிய நாள்காட்டி, சென்னை புத்தக காட்சியின் நிமிர் அரங்கில்

2023-ம் ஆண்டுக்கான மே பதினேழு இயக்கத்தின் தமிழ்த்தேசிய நாள்காட்டி, சென்னை புத்தக காட்சியின் நிமிர் அரங்கில் (அரங்கு எண்: 364, 365)-இல் கிடைக்கிறது.

தொடர்புக்கு: 8939782116

Leave a Reply