தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் மற்றும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் மற்றும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். இத்திருநாளில் ஆரியம் அகல, தமிழ் மொழி செழிக்க, தமிழர் வளம்பெற,தமிழ்நாடு உயர்ந்தோங்க, சாதி ஒழிந்த, அன்பும் அறமும் நிறைந்த தமிழ்த்தேசியம் அமைக்க உறுதிபூணுவோம்.

மே பதினேழு இயக்கம்

9884864010

Leave a Reply