தோழர் ஹரிஹரனது முதலாமாண்டு நினைவு நாளில் தமிழ்த்தேசியத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பினை நினைவுகூருகிறோம்!

தோழர் ஹரிஹரனது முதலாமாண்டு நினைவு நாளில் தமிழ்த்தேசியத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பினை நினைவுகூருகிறோம்! வீர வணக்கம்!

Leave a Reply