தமிழர்கள் இந்துக்கள் அல்ல என்பதையே நம் இலக்கியங்களும் சொல்கின்றன

- in பதாகை

Leave a Reply