எரிக்கப்பட வேண்டியது மனுஸ்மிருதி! எதிர்க்கப்பட வேண்டியவர் ஆரியர்! ஏற்கப்பட வேண்டியது ஆ.ராசா அவர்கள் கருத்து! வீழட்டும் ஆரியம்!

“எரிக்கப்பட வேண்டியது மனுஸ்மிருதி!
எதிர்க்கப்பட வேண்டியவர் ஆரியர்!
ஏற்கப்பட வேண்டியது ஆ.ராசா அவர்கள் கருத்து!
வீழட்டும் ஆரியம்!”

தோழர் திருமுருகன் காந்தி
ஒருங்கிணைப்பாளர்
மே பதினேழு இயக்கம்

Leave a Reply