“ஆளுநர் என்பவர் நீதிபதியல்ல. ஒரு மதத்தின் பிரதிநிதி அல்ல. கட்டற்ற அதிகாரம் கொண்டவரும் அல்ல.” – தோழர் திருமுருகன் காந்தி

“ஆளுநர் என்பவர் நீதிபதியல்ல. ஒரு மதத்தின் பிரதிநிதி அல்ல. கட்டற்ற அதிகாரம் கொண்டவரும் அல்ல.”
– தோழர் திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply