“சமஸ்கிருதமே செத்த மொழி. பிணத்திற்கு எதற்கு மருத்துவ ஆசை!” – தோழர் திருமுருகன் காந்தி

“சமஸ்கிருதமே செத்த மொழி.
பிணத்திற்கு எதற்கு மருத்துவ ஆசை!”
– தோழர் திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply