மத்திய மாநில அரசுகளின் ஊரடங்கு அரசியலைக் கண்டித்து எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சி ஒருங்கிணைக்கும் கண்டனப் போராட்டத்திற்கு மே17 இயக்கம் ஆதரவு

மத்திய மாநில அரசுகளின் ஊரடங்கு அரசியலைக் கண்டித்து எஸ்.டி.பி.ஐ கட்சி ஒருங்கிணைக்கும் கண்டனப் போராட்டத்திற்கு மே17 இயக்கத்தின் ஆதரவு உரை.

Leave a Reply