தமிழக அரசே! முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஈழத் தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க.

தமிழக அரசே! முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஈழத் தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க.

மே 17 இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply