தமிழக அரசே! பொது சமையலறைகளை உருவாக்கி இலவசமாக உணவு வழங்கிடு!

தமிழக அரசே! பொது சமையலறைகளை உருவாக்கி இலவசமாக உணவு வழங்கிடு!

பல நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டதைப் போல, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பொது சமையலறைகள் உருவாக்கப்பட்டு வீடற்ற மக்களுக்கும், வறுமையில் இருக்கும் மக்களுக்கும் உணவு நேரடியாக வழங்கிட வேண்டும்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply