தமிழ்நாடு அரசே! ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பினை வழங்கிடு!

தமிழ்நாடு அரசே! ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பினை வழங்கிடு!

பெரிய கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு, விடுமுறையாக இருந்தாலும் ஊதியம் அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்திட வேண்டும்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply