உலக தாய் மொழி நாள் இன்று!

உலக தாய் மொழி நாள் இன்று!

தமிழே ஆட்சி மொழி, .நீதிமன்ற மொழி, வழிபாட்டு மொழி, கல்வி மொழி என்பதை உறுதி செய்வோம்!

– மே பதினேழு இயக்கம்

Leave a Reply