சாதி, மதத்தை தூக்கியெறிந்துவிட்டு தமிழர்களாய் நாம் அனைவரும் கோவையில் நீலச்சட்டையுடன் ஒன்றுகூடுவோம்.

சாதி, மதத்தை தூக்கியெறிந்துவிட்டு தமிழர்களாய் நாம் அனைவரும் கோவையில் நீலச்சட்டையுடன் ஒன்றுகூடுவோம்.

வாருங்கள் தோழர்களே!
அண்ணலின் லட்சிய தீபத்தை ஏந்துவோம்.
சாதி மத சகதியை துடைத்தெறிவோம்.

Leave a Reply