தமிழ்நாடு உருவான நாளைக் கொண்டாடுவோம்!

தமிழ்நாடு உருவான நாளைக் கொண்டாடுவோம்! (நவம்பர் 1, 1956)

வெல்க தமிழ்நாடு! என முழங்குவோம்!

தமிழ்நாட்டின் அரசியல், பொருளாதார, கல்வி, பண்பாட்டு உரிமைகளை மீட்க உழைத்திடுவோம்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply