புதிய கல்விக் கொள்கை வரைவை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மதுரையில் நடந்த பொதுமக்கள் கூடுகை நிகழ்வில் திருமுருகன் காந்தி ஆற்றிய உரை

புதிய கல்விக் கொள்கை வரைவை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மதுரையில் நடந்த பொதுமக்கள் கூடுகை நிகழ்வில் திருமுருகன் காந்தி ஆற்றிய உரை.

Leave a Reply