இட ஒதுக்கீடு என்பது என்ன? – முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு பொருளாதார அடிப்படையிலான 10% இடஒதுக்கீடு குறித்த விவாதத்தில் திருமுருகன் காந்தி

இட ஒதுக்கீடு என்பது என்ன?
இந்தியாவின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் SC/ST, OBC மக்களின் நிலை என்ன?
விளக்கும் திருமுருகன் காந்தி

– முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு பொருளாதார அடிப்படையிலான 10% இடஒதுக்கீடு குறித்த விவாதத்தில் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply