5 வருடங்களில் இந்தியாவை சீரழித்த மோடி அரசு!

5 வருடங்களில் இந்தியாவை சீரழித்த மோடி அரசு!

மீண்டுமொருமுறை தேர்ந்தேடுப்பீர்களனால் விளைவுகள் கற்பனைக்கெட்டாததாக இருக்கும்!

வாக்களிக்கும் முன் சிந்திப்பீர்!

ஒழியட்டும் பாசிசம்! முடியட்டும் பா.ஜ.க. ஆட்சி!

Leave a Reply