ஆயிரக்கணக்கான அரசுப் பள்ளிகளை, சத்துணவுக் கூடங்களை மூடுவதை எதிர்க்கும் ஆசிரியர்-அரசு ஊழியர் போராட்டம் வெல்லட்டும்!

ஆயிரக்கணக்கான அரசுப் பள்ளிகளை, சத்துணவுக் கூடங்களை மூடுவதை எதிர்க்கும் ஆசிரியர்-அரசு ஊழியர் போராட்டம் வெல்லட்டும்!


– மே பதினேழு இயக்கம்

Leave a Reply