சாதிய பயங்கரவாதிகளால் கொல்லப்பட்ட இளவரசனின் மரணத்தை கண்டித்தும், சாதிய பயங்கரவாத்திற்கு எதிராகவும் சுவரோட்டி பரப்புரை செய்யப்படது. நாள் – சூலை 7, 2013

- in சாதி

Leave a Reply