தமிழக அரசே !! போராடும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்று

தமிழக அரசே! நான்கு நாட்களாக போராடி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை உடனே நிறைவேற்று!

”சம வேலை! சம ஊதியம்” முறையினை உடனே அமல்படுத்து!

2009 க்கு முன் இணைந்தவர்களுக்கும், பின் இணைந்தவர்களுக்கும் இடையே உள்ள ஊதிய முரண்பாட்டினை உடனே சரி செய்!

ஆசிரியர்களின் போராட்டக் குழுவோடு உடனே பேச்சுவார்த்தை நடத்து!

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply